Opvoedingsondersteuning

Miranda Brons

Miranda Brons

Prijzen

Privacyverklaring

Miranda Brons Opvoedingsondersteuning vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle door u gedeelde informatie, hetzij schriftelijk, via email, via onze website www.mirandabrons.nl en dergelijke.  

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
  In deze privacy verklaring beschrijft Miranda Brons Opvoedingsondersteuning (hierna: “Opvoedingsondersteuning” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.
 2. Wat is een persoonsgegeven?
  Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Opvoedingsondersteuning beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.
 4. Aan ons verstrekte gegevens
  Als u met Opvoedingsondersteuning een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:
  • naam en adres;
  • contactgegevens als telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).
 5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
  De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
  1. Toestemming
  2. Uitvoering van een overeenkomst met u
  3. Gerechtvaardigd belang van Opvoedingsondersteuning 
 6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
  Opvoedingsondersteuning verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.
  • Het opbouwen en onderhouden van de relatie met u;
  • Het afhandelen van de overeenkomsten;
  • Het verwerken in de financiële administratie;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
 7. Delen met derden
  Opvoedingsondersteuning deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen.
  • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
  • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders;
  • met partijen die Opvoedingsondersteuning assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan administratiekantoor, accountants en (juridisch) adviseurs)
 8. Hoe lang wij gegevens bewaren
  Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u interesse blijft tonen in Opvoedingsondersteuning , wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.
 9. In kaart brengen websitebezoek
  Wanneer u onze website of communicatiediensten (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel de gebruikerservaring te verbeteren.
 10. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
  U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
  Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
  • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • het recht op beperking van de uw betreffende verwerking;
  • het recht op dataportabiliteit;
  • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
  • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Opvoedingsondersteuning of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).
  U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.
 11. Beveiliging en bescherming van gegevens
  Opvoedingsondersteuning past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Opvoedingsondersteuning heeft technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
 12. Contact
  Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy verklaring kunt u contact opnemen met:
  Miranda Brons Opvoedingsondersteuning

  Email: info@mirandabrons.nl

 13. Wijzigingen
  De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze privacy verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.
  Deze verklaring is voor het laatst herzien op 10 december 2023.